Lista aktualności Lista aktualności

Sprzątanie świata z Zieloną Ligą ma już swoją tradycję – od wielu lat „sprzątamy” lasy wraz z RDLP w Katowicach. Tradycyjnie także promujemy zachowania służące „nieśmieceniu”, a nie samo zbieranie śmieci. Co roku naszej akcji towarzyszy hasło, któremu podporządkowujemy działania edukacyjne w trakcie imprezy. W tym roku to: Lasy to życie – chrońmy je. Będziemy zatem sprzątać lasy we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Aby wziąć udział w sprzątaniu lasu, wystarczy zgłosić się do pobliskiego nadleśnictwa (www.katowice.lasy.gov.pl, w zakładce Edukacja i turystyka znajdziecie listę liderów edukacji), ustalić termin akcji i oczywiście przygotować uczniów. Pamiętajmy: edukacja jest najważniejsza!
Oto garść informacji, które należy przekazać dzieciom:
Las śmieci nie produkuje – to my je tam wyrzucamy. Zaśmiecanie polskich lasów stale rośnie. W 2008 r. Lasy Państwowe wydały na zbieranie śmieci w lasach 9,5 mln zł. W minionym roku leśnicy usunęli z lasów dziesiątki tysięcy metrów sześciennych odpadów, z których można by wznieść wysypisko wielkości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Śmieci w lesie to poważne zagrożenie. W wyniku rozkładu odpadów, do gleby i wód gruntowych przedostają się toksyczne substancje (m.in. resztki chemicznych środków ochrony roślin, przeterminowane leki, metale ciężkie). Dzikie wysypiska prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów leśnych i nierzadko śmierci występujących wokół drzewostanów.
Odpady z czasem zaczynają się rozkładać. Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów. Powstające na dzikim wysypisku biogazy mogą doprowadzić do samozapłonu odpadów i uwolnienia do atmosfery, gleby, wody substancji trujących, również rakotwórczych.
Torebki foliowe porzucone w lesie połykane są przez zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki szkła lub metalu powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez ptaki do gniazd – plątanie nóg piskląt.
W trakcie Sprzątania świata z Zieloną Ligą, chcemy także zwrócić uwagę na trwający Międzynarodowy Rok Lasów. Dlatego leśnicy prowadzący grupy „sprzątaniowe” powinni zwrócić uwagę na:
- Lesistość w Polsce. Lesistość to procentowy udział lasu w powierzchni kraju i wynosi dziś 29 proc. Polska ma 9 mln ha drzewostanów, na statystycznego Polaka przypada 0,24 ha lasu.
- Las dla każdego. Las służy społeczeństwu. Podkreślamy zalety lasu: specyficzny mikroklimat (czyste, odpowiednio wilgotne powietrze, łagodna temperatura, brak dokuczliwego wiatru) cisza, stonowane światło, balsamiczne zapachy. W lesie odpoczywamy, uprawiamy turystykę i sport, podglądamy przyrodę, zbieramy grzyby i owoce runa leśnego.
- Lasy chronią życie. Podkreślamy ekologiczne funkcje lasu: kształtowanie klimatu i równowagi fizykochemicznej atmosfery, regulacja obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie suszom i powodziom, lawinom, osuwiskom, wpływ na procesy glebotwórcze, ochrona gleby przed erozją, ochrona krajobrazu przed stepowieniem.
- Drewno surowcem odnawialnym i ekologicznym. Podkreślamy fakt, że pozyskiwanie drewna nie wymaga (w odróżnieniu od kopalin) głębokiego, nieodwracalnego przekształcania środowiska naturalnego. Drewno jest trwałe, lekkie, elastyczne, wytrzymałe, jest dobrym materiałem izolacyjnym. Nie wymaga nakładów energii obciążających środowisko, jest surowcem energetycznym (nie narusza bilansu dwutlenku węgla w naturalnym obiegu), przeróbka drewna nie powoduje powstawania odpadów.
Zdobyta w czasie „sprzątania” wiedza posłuży uczniom do napisania pracy w dowolnej formie (esej, opowiadanie, reportaż itp.) pt.: Las w mojej okolicy – to nasz majątek.
Nadesłane do redakcji miesięcznika Zielona Liga (ul. św. Huberta 43-45, 40-543 Katowice) prace, podpisane przez ucznia oraz nauczyciela prowadzącego (imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, szkoła i adres, klasa, telefon, e-mail) wezmą udział w konkursie. Najlepsze zostaną opublikowane w magazynie Zielona Liga. Termin nadsyłania prac upływa 31 października br.
Finał Sprzątania świata z Zieloną Ligą odbędzie się 30 września br. w Nadleśnictwie Opole. Gościem honorowym będzie Mira Stanisławska-Meysztowicz – twórczyni akcji Sprzątanie świata – Polska i prezes Fundacji „Nasza Ziemia”.

Nadleśnictwo Wisła zaprasza do włączenia się w Akcję Święto Drzewa Klubu Gaja

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi. W tym roku program Święto Drzewa objęty jest Patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta m. st. Warszawy, Marszałka Województwa Śląskiego. Program włączony jest w Kampanię Miliarda Drzew dla Planety pod patronatem UNEP (ONZ) oraz Międzynarodowy Rok Lasów.

Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, które inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego udostępniania uczestnikom sadzonek oraz służą pomocą leśników. Placówki oświatowe w całym kraju nawiązują współpracę z najbliższym Nadleśnictwem.

Więcej informacji tutaj

 

Drzewko za surowce - edycja jesienna

LKP Lasy Beskidu Śląskiego oraz Fundacja Arka zapraszają już w najbliższy weekend (24-25.09) na kolejną akcję „Drzewko za surowce”, z której cały dochód po raz kolejny zostanie przeznaczony na pomoc bezdomnym i potrzebujących zwierzakom! Do tej pory Fundacji Arka udało nam się pomóc już kilku: psiak Dżery, potrącony przez samochód w mroźny, zimowy dzień, bezdomny kotek Lolek, który stracił oczko i ma źle zrośniętą żuchwę, młoda klacz Cleo, która była tak zaniedbana w dzieciństwie, że tylko dzięki systematycznej opiece lekarskiej i miłości jej opiekunki, Doroty, nauczyła się chodzić oraz dwa piękne setery irlandzkie, które większość życia przetrzymywane były w bardzo złych warunkach to te, których leczenie udało się nam dofinansować dzięki akcjom „Drzewko za surowce”! Serdecznie zapraszamy i w ten weekend do CH Sarni Stok (sobota 9.00 17.00, niedziela 10.00 – 17.00) by oddać surowce, odebrać drzewko lub jeden z wielu upominków, a przede wszystkim pomóc nam w uzbieraniu pieniążków na pomoc kolejnym potrzebującym zwierzakom!


 

 

 

 

Nadleśnictwo Wisła już trzeci rok realizuje Projekt pod nazwą:
 
„Rewitalizacja lasów beskidzkich w celu poprawy pełnionych przez nie funkcji społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych na obszarze polsko – słowackiego pogranicza” – akronim: REW-BE-LAS finansowanyprzy 85% wsparciu środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1- Rozwój infrastruktury transgranicznej, temat osi priorytetowej – infrastruktura ochrony środowiska.
 

 

 
Trasa rowerowa Czarny Wag – Benkowo”  „Cyklotrasa Čierny Vǎh – Benkovo” 
Partnerzy Projektu:
Beneficjent: Lasy Słowackie, Nadleśnictwo Liptovsky Hrǎdok
Partner projektu zagraniczny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
 
Rozpoczęcie projektu:    01.04.2011.
Zakończenie projektu:     30.09.2011.
Nakłady całkowite na projekt:   51 768,80€
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:       80,75%
Współfinansowanie krajowe: 14,25%
Środki własne: 5,00%

 

„ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”

 

Nadleśnictwo Wisła w ramach MIKROPROJEKTÓW  wspólnie z Lasami Słowackimi realizuje projekt:
 „Trasa rowerowa Czarny Wag – Benkowo”  „Cyklotrasa Čierny Vǎh – Benkovo” 
 
 
W ramach projektu 6 osób z Nadleśnictwa Wisła uczestniczyło w dniach 15-16 czerwca 2011r w spotkaniu na terenie Nadleśnictwa Liptowski Hradek i realizowalo działania wynikające z Haromonogramu Mikroprojektu.
W załączeniu zdjęcia ze wspólnych działań.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dnia 21.06 br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się konferencja poświęcone obchodom - ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych - Międzynarodowego Roku Lasów 2011 pod hasłem „Las dla ludzi”. Konferencja zorganizowana została przez Nadleśnictwo Wisła oraz Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha z Wisły. W sesji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Istebna, Miasta Wisła, Starostwa Powiatowego z Cieszyna, lokalnych Kół Łowieckich, organizacji ekologicznych, nauczyciele oraz młodzież z lokalnych szkół, a także leśnicy wraz z Dyrektorem RDLP Kazimierzem Szablą. Uczestnikom konferencji przybliżono historię tutejszych lasów, a także aktualny ich stan po załamaniu się gradacji kornika drukarza, funkcje ekosystemu leśnego, działania edukacyjne leśników Nadleśnictwa Wisła, a także działania związane z reintrodukcją głuszców. Wykładowcami byli uczniowie wiślańskiego LO oraz pracownicy Nadleśnictwa. W przerwach zaproszeni goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez młodzież z LO. Rozstrzygnięto także dwa konkursy – fotograficzny pt. „Las w obiektywie” oraz na najlepszy poster o tematyce leśnej.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nadleśnictwo Wisła oraz Koła Łowieckie 
 „Głuszec”, „Jarząbek”, „Istebna”, „Olza”
 
Zapraszają
 
na Piknik Leśny
dnia 2 lipca 2011 roku, od godziny 1400 w Wiśle
Skocznia Narciarska w Wiśle-Malince
 
Program imprezy:   
1400 – Występ Zespołu Folklorystycznego „Istebna”
1500 – Prezentacja sygnałów myśliwskich
        – Prezentacja sposobów wabienia zwierzyny
        – Występ Myśliwskiego Zespołu Śpiewaczego „Kwiczoły”
1600 – Pokaz psów myśliwskich
1700 – Występ Zespołu „ABBA DANCE”
       – Występ Zespołu „CODE RED”
1900 – Zabawa taneczna – Zespół „Jawor” z Jaworzynki
 
Trening skoczków narciarskich!!
 
Imprezy towarzyszące:
Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne
Hodowla Głuszców
Pszczelarstwo
Rzut lotką o sadzonkę

Potrawy z dziczyzny (gulasz z jelenia, bigos z dzika i inne) 

 

 

 

 

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia istnienia oraz obchodów Międzynarodowego Roku Lasów,

FSC Polska zaprasza do udziału w I edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
pt. „Piękno lasu FSC”.
Do 31 października br. czekamy na fotografie o tematyce przyrodniczo-leśnej.
 
Konkurs skierowany jest do osób, które w amatorski sposób zajmują się fotografią.
 
Jego celem  jest promowanie idei odpowiedzialnego leśnictwa FSC przy poszanowaniu przyrody,
respektowaniu praw miejscowej ludności oraz uwzględnieniu ekonomii gospodarki leśnej.
Nagrodzone prace zostaną wydane w formie kalendarza promującego FSC.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
 
Udział w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy niezapomnianych wrażeń podczas leśnych plenerów.
 

 

OFERTA SPRZEDAŻY SADZONEK

Świerka 3 letniego – cena brutto 1,00 PLN za sztukę
Modrzewia 3 letniego – cena brutto 1,60 PLN za sztukę
Zakup sadzonek i informacje telefoniczne: 33 855 63 13, 606 357 297
Szkółka leśna Wyrchczadeczka
Nadleśnictwo Wisła
43-476 Jaworzynka nr 812

Konkurs skierowany jest dla  przedsiębiorstw osiągających szczególne wyniki  w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Laureatem konkursu może być przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.W konkursie biorą udział rozwiązania, których wdrożenie zostało zakończone przed zakończeniem roku poprzedzającego rok, w którym konkurs się odbywa i których efektywność w zakresie ochrony środowiska jest udokumentowana.

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Ekologii

 

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs dla

  • parków narodowych,
  • parków krajobrazowych, 
  • ośrodków edukacji leśnej, 
  • centrów edukacji ekologicznej,
  • leśnych kompleksów promocyjnych,
na przeprowadzenie akcji edukacyjnej pn. „Różnorodność biologiczna lasów” w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 
Nagrodami i wyróżnieniami w konkursie będzie sprzęt oraz  pomoce dydaktyczne.
Termin nadsyłania prac mija 15 lipca 2011 r.

Regulamin i zasady udziału w konkursie znajdują się na stronie www.mos.gov.pl/konkurs_SDOS

Będę wdzięczna za rozesłanie zaproszenia do znajomych Państwu  jednostek, do których skierowany jest konkurs oraz zamieszczenie na stronie internetowej bannera promującego konkurs. Jeśli  potrzebowaliby Państwo banner o innych wymiarach proszę o informację.
 

 

Zapraszamy do udziału w konkursach z okazji Międzynarodowego Roku Lasów ogłaszanych na portalu erys.pl

W połowie lutego miało miejsce otwarcie wystawy „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego” w Zameczku Myśliwskim Habsburgów w centrum Wisły (siedziba PTTK), jej organizatorem są Nadleśnictwo Wisła i wiślański oddział PTTK.
Wystawa przedstawia dioramę głuszców, a także tablice informacyjne pokazujące krótką historię dynastii Habsburgów, opisujące łowiectwo i polowania na głuszce. Są też na nich przedstawione informacje na temat Zameczku Myśliwskiego na Zadnim Groniu, obecnej Rezydencji Prezydenta RP oraz polowań prezydenta Ignacego Mościckiego w lasach Beskidu Śląskiego. Wystawa zawiera również elementy multimedialne, gdzie informacji można szukać w specjalnym infoboxie a także posłuchać dźwięku tokowania głuszców. Wystawę w Zameczku Myśliwskim Habsburgów można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 14:00. Zapraszamy!

 

W XI Zawodach Furmanów w Istebnej, które odbyły się 30 stycznia 2011 roku udział wzięło 9 par.

Impreza organizowana jest przede wszystkim przez Nadleśnictwo Wisła przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Zawody miały wymiar międzynarodowy. Oprócz furmanów z terenu Trójwsi, gościliśmy wspaniałych zawodników z Republiki Czeskiej i ze Słowacji.

W pierwszej konkurencji  - Slalom z drewnem stosowym - miejsca rozdano między:

I miejsce: Jan Urbaczka, Ryszard Haratyk startujący parą koni: Kasztan i Kary
II miejsce: Stanisław Marekwica i Tomasz Suszka parą koni: Gniady i Kary
III miejsce: Bartłomiej Kajzar i Jan Francisty jadący parą koni: Beneszko i Pejo

Druga konkurencja - precyzyjne pchanie drewna dłużycowego - miejsca rozdano pomiędzy:

I miejsce:  Stanislaw Marekwica i Tomasz Suszka z Istebnej jadących parą koni: Gniady i Kary osiągnęli czas 0:54:89
II miejsce: Marian Fizek i Jurek Martynek  z Republiki Czeskiej startujący parą koni Lord i Marcel - zadanie wykonali w czasie 1:07:29
III miejsca: Jan Urbaczka i Ryszard Haratyk parą koni Kasztan i Kary osiągnęli czas 1;10:26

W trzeciej konkurencji - Siła uciągu - kolejne miejsca zajęli:

I miejsce: furman z Jaworzynki Jacek Juroszek – koniem Kuba
II miejsce: furman ze Słowacji Pawel Kitaś – koniem Nareks
III miejsce: Kazimierz Szkawran – koniem Kasztan.

Rozegrana została, jak co roku konkurencja dla publiczności – „rzut żerdziom”, gdzie bezkonkurencyjny okazał się Paweł Michałek z Jaworzynki.

Fot. J. Kohut

Podczas 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 grudnia 2006 r. ustanowiono rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Wezwano wszystkie państwa w ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Logo roku lasów oraz główne przesłanie „Lasy dla ludzi” („Forests for people”) mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.

Międzynarodowy Rok Lasów 2011 - cele komunikacyjne i informacje kluczowe

CEL 1

Rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich.

INFORMACJA KLUCZOWA

Powierzchnia lasów Europy stale się powiększa, poprawia się ich stan zdrowotny, co jest wynikiem odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

CEL 2

Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka.

INFORMACJA KLUCZOWA

Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny, oparty na zasadzie trwałości, w celu zapewnienia produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców, dóbr oraz usług dostarczanych przez środowisko leśne z korzyścią dla nas wszystkich.

lub

Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny, oparty na zasadzie trwałości, w celu zapewnienia korzyści dostarczanych przez środowisko oraz produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców i dóbr dla nas wszystkich.

CEL 3

Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.

INFORMACJA KLUCZOWA

Wykorzystując surowiec drzewny, dbamy o środowisko i wzbogacamy nasze codzienne życie.

KALENDARIUM IMPREZ W NADLEŚNICTWIE WISŁA Z OKAZJI MRL 2011

XI Zawody Furmanów

Nadleśnictwo Wisła oraz Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zapraczają na XI Zawody Furmanów - Istebna 2011 - 30.01.2011 - rozpoczęcie zawodów o godz. 1100 Istebna Tartak

KONKURENCJE:

1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para koni, dwóch furmanów).

2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)

3. Siła uciągu (jeden koń)

Przygrywać będzie kapela góralska "Wałasi"
Odbędą się także ciekawe konkurencje dla publiczności - z nagrodami.

Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną odwiedził na terenie Nadleśnictwa Wisła Karpacki Bank Genów oraz Wolierową Hodowlę Głuszców, gdzie z zainteresowaniem zapoznał się z prowadzoną tutaj przez leśników restytucją głuszców oraz działalnością mającą na celu ochronę cennych lasów ekotypu świerka istebniańskiego.

 

 

 

 

 

Świąteczną Stajenkę wykonaną przez podopiecznych Szkółki Malarskiej Iwony Konarzewskiej już można oglądać w holu biurowca Nadleśnictwa Wisła.


Wszystkie figurki są ceramiczne
Trzej Królowie


 

 

 Wystawa w RLOEE Leśnik

Od listopada 2010 roku w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu można oglądać wystawę dziecięcych prac malarskich i ceramicznych. Powstały one w Szkółce Malarskiej Iwony Konarzewskiej. Co roku na zajęcia uczęszcza około 100 dzieci z Trójwsi (Istebna, Koniaków i Jaworzynka). Młodzi artyści rozwijają swoje umiejętności malując, rysując i rzeźbiąc. W grudniu maluchy zawsze tworzą ceramiczne elementy świątecznej stajenki, którą można oglądać w holu Nadleśnictwa. Wystawa w „Leśniku” obejmuje prace 80 młodych artystów, wykonanych różnymi technikami – są tu obrazy olejne, pastele, również dzieła wykonane kredkami wodnymi, a także ceramika. Wiek autorów prac rozciąga się od 4 do 17 lat. Ich tematyka jest dowolna, jednak z uwagi na otoczenie dzieci często wiąże się z przyrodą, nie brakuje też tematów bajkowych. Ceramika natomiast zdominowana jest przez zwierzęta i anioły, ale zdarzają się również przedmioty użyteczności domowej – wazoniki, podstawki, pojemniki. Wystawę można obejrzeć w RLOEE „Leśnik” do końca lutego 2011 roku. Wernisaż miał miejsce w dniu 04.11.2010 roku, uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób w tym młodzi artyści ze Szkółki z rodzicami, leśnicy, a także przedstawiciele lokalnych szkół. Zgromadzonych uczestników wernisażu powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Witold Szozda oraz gospodarz RLOEE „Leśnik” Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Leon Mijal. Wernisaż nie mógłby się oczywiście odbyć bez Iwony Konarzewskiej, która długo przedstawiała dumnych, młodych autorów prac i ich dzieła – dla każdego dobre słowo, krótka anegdotka, ciekawa ocena. Autorem wszystkich zdjęć jest Wiktor Naturski.

Powitanie uczestników wernisażu przez Nadleśniczych Nadleśnictwa Wisła i Ustroń


Powitanie gości przez Iwonę Konarzewską

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wernisażu z pracami w tle


 Lista autorów dzieł była bardzo długa