Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie projektu REW-BE-LAS

Nadleśnictwo Wisła w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2011r. uczestniczyło w Projekcie pod nazwą „ Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji” - akronim REW-BE-LAS

 

 

 

        
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nadleśnictwo Wisła w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2011r. uczestniczyło w Projekcie pod nazwą „ Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji" - akronim REW-BE-LAS.
Numer Projektu:WTSL.01.02.00-24-002/08
Umowa o dofinansowanie: WTSL.01.02.00-24-002/08-00 z dnia 24.08.2008r.
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 
Program ten wspiera 4 osie priorytetowe:
I.                Rozwój infrastruktury transgranicznej
II.              Rozwój społeczno-gospodarczy,
III.            Wsparcie inicjatyw lokalnych(Mikroprojekty),
IV.            Pomoc techniczna.
Projekt REW-BE-LAS dotyczył Osi priorytetowej I: Rozwój infrastruktury transgranicznej, Tematu 2: Infrastruktura ochrony środowiska, gdzie kładzie się szczególny nacisk na inwestycje zmierzające do poprawy ochrony środowiska przed katastrofami naturalnymi, głównie poprzez działania podnoszące bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, w tym przypadku poprzez zwiększenie retencyjności lasów w celu spowolnienie spływu wód opadowych.
W projekcie uczestniczyło 5 partnerów
1)    Lasy Słowackie ( Nadleśnictwo Czadca i Nadleśnictwo Namestowo)
2)    Urząd Gminy Starej Bystrzycy –(Obec Stara Bystrica), jednostka Samorządowa podlegająca Żilińskiemu Samosprawnemu Kraju.
3)    Nadleśnictwo Jeleśnia
4)    Nadleśnictwo Ujsoły
5)    Nadleśnictwo Wisła
Projekt REW-BE-LAS posługiwał się logami Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz logiem Projektu REW-BE-LAS, które dobitnie oddaje jego partnerski i transgraniczny charakter.
 
Partnerem Wiodącym była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
 
Cel Projektu, rewitalizacja beskidzkich lasów poprzez wyhodowanie dużo bardziej odpornych i zróżnicowanych gatunkowo drzewostanów,  został zrealizowany w całości:
a)    przebudowano drzewostany na powierzchni 1970 ha.
-z tego po stronie polskiej 1249ha a po stronie słowackiej 721ha
Na terenie Nadleśnictwa Wisła odnowiono 550ha, wysadzając ok 3 mln sadzonek Jd, Bk, Jw.,  Md, Św.
b)    wykonano 32,65 km ścieżki turystyczno – edukacyjnej, biegnącej od Starej Bystrzycy na Słowacji do Rezerwatu „Śrubita" w Glince w Polsce (gmina Rajcza), która to ścieżka tzw. Beskidzka zielona ścieżka (beskydska zelena cesta) była elementem spajającym cały projekt REW-BE-LAS.
     Ścieżkę wykonała Gmina Stara Bystrzyca, wspólnie z Nadleśnictwem Ujsoły.
 
Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, która pokryła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  85% wydatków kwalifikowanych, scertyfikowanych  przez kontrolerów I stopnia.
 
Budżet projektu był następujący:
 
                                                 Plan                                Wykonanie
 
Koszty całkowite 100%              1260326,00                   1 007 873,75 EURO
z tego
a)środki EFRR 85%                   1071277,10                     856 692,67  EURO
b)środki własne 15%                              189048,90                                 151181,08  EURO
 
Wsparcie w wysokości 856 692,67 EURO, które otrzymało Nadleśnictwo Wisła w przeliczeniu na PLN  wynosi 3.753.459,35zł.
 
Oszczędność finansowa całkowitych kosztów wykonanych w stosunku do planowanych wyniosła 20%.
W ciągu trwania projektu Nadleśnictwo Wisła przedstawiło do certyfikacji przez kontrolerów I stopnia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 11 raportów cząstkowych. 
 
Przez wszystkie lata realizacji projektu odbywały się spotkania zespołu roboczego,
w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu.
W początkowym okresie były to spotkania związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, następne od 2009r., z jego realizacją i raportowaniem, aż do zamknięcia Projektu na Konferencji Zamykającej, która odbyła się Ośrodku Szkoleniowym w Jaszowcu.19.10.2011r.
 
Przy okazji tych spotkań, mogliśmy poznać wiele ciekawych miejsc w Polsce (Beskid Śląski i Żywiecki) jak i na Słowacji (Kysuce i Orawa), zawrzeć nowe znajomości, poznać kolegów leśników,  wymienić się doświadczeniami w zakresie leśnictwa i pokrewnych dziedzin.
 
Na spotkaniach zespołu roboczego powstał pomysł starania się o dotacje ze środków Unii Europejskiej, z III osi priorytetowej – Wsparcie inicjatyw lokalnych (Mikroprojekty). Współpraca w tym zakresie trwa nadal.
 
Lata 2009-2011, był to czas wytężonej pracy dla wszystkich osób związanych z Projektem.
Należy mieć nadzieję że efekty tej pracy będą trwałe a wielogatunkowe lasy beskidzkie będą zdrowe, odporne na zagrożenia, przystosowane do pełnienia wszystkich spoczywających na nich funkcji.
 
Sporządziła: mgr inż. Elżbieta Hołysz
Koordynator Partnera 5 Projektu
Wisła, dnia 2012.05.13.