Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Na terenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Wisła znajdują się 4 obwody łowieckie, dzierżawione przez Koła Łowieckie. Gospodarka łowiecka w poszczególnych Kołach Łowieckich prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzanych przez Nadleśniczego.

4 Koła Łowieckie: Jarząbek, Głuszec, Olza i Istebna

Ambona - urządzenie łowieckie

13.04.2018 roku

Informacja

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 651) Nadleśnictwo Wisła informuje o zmianie sposobu zgłaszania szkód łowickich. Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela uprawy.