Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Wisła przeważają siedliska lasowe z lekką przewagą świerka pospolitego. Średni wiek lasów na naszym terenie to 50 lat, a przeciętna zasobność wynosi 187 m3/ha

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje czynności związane z sadzeniem lasu i jego pielęgnacją, a także produkcją sadzonek na szkółkach leśnych i pozyskiwaniem nasion na ten cel. W Nadleśnictwie Wisła rocznie sadzi się około 250 ha lasu, co przekłada się na ponad 1 mln sadzonek drzew leśnych!

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest dziedziną, która stara się poznać, zrozumieć oraz uporządkować czynniki oddziałujące na drzewa i tak kształtować lasy, aby jak najmniej zagrożona była ich stabilność

Użytkowanie lasu

Las przyciąga ludzi ze względu na wiele korzystnych cech, którymi się odznacza. Na las można patrzyć pod różnymi kątami, ale najczęściej pierwsze skojarzenia dotyczą dóbr materialnych, które można dotknąć czy wykorzystać w różnych celach, natomiast często zapominamy o niematerialnych zaletach środowiska leśnego, które są szczególnie ważne z punktu widzenia człowieka

Urządzanie lasu

Leśnicy nie mają pełnej dowolności w podejmowaniu zadań z zakresu gospodarki leśnej. Konkretne zabiegi z hodowli, ochrony i użytkowania lasu w tym sadzenie nowych drzew, pielęgnacja młodych i starszych lasów czy wreszcie możliwość wycięcia poszczególnych drzew w użytkowaniu rębnym i wiążący się z tym zakres pozyskania drewna w konkretnym roku określany jest przez 10 Letni Plan Urządzenia Lasu zatwierdzany decyzją Ministra Środowiska

Łowiectwo

Na terenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Wisła znajdują się 4 obwody łowieckie, dzierżawione przez Koła Łowieckie. Gospodarka łowiecka w poszczególnych Kołach Łowieckich prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzanych przez Nadleśniczego.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wisła lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa obejmują 3784,24 ha, z czego nieco powyżej 3000 ha przypada na gminę Wisła, a pozostałe 700 ha na gminę Istebna.