Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wisła lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa obejmują 3784,24 ha, z czego nieco powyżej 3000 ha przypada na gminę Wisła, a pozostałe 700 ha na gminę Istebna.

Krótka charakterystyka lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Starosta Cieszyński powierzył Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wisła nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w drodze Porozumienia.
Większość tutejszych lasów własności osób fizycznych posiada uproszczone plany urządzenia lasu. Dla Wisły plan obowiązuje na lata 2021-2030 a dla Istebnej na lata 2023-2032. Uproszczone plany określają zadania gospodarcze dla poszczególnych działek leśnych właścicieli. Każdy właściciel otrzymał pocztą wyciąg z uproszczonego planu urządzenia lasu, a jeśli nie to powinien skontaktować się z Wydziałem Środowiska w Starostwie Cieszyńskim, w celu jego uzyskania.

Lasy niepaństwowe na terenie Wisły

Do zadań powierzonych Nadleśnictwu przez Starostę należą:

  1. Określanie w drodze decyzji zadań dla właścicieli lasów (w przypadku braku uproszczonego planu urządzenia lasu);
  2. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach oraz wystawianie świadectwa legalności pozyskania drewna;
  3. Określanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha;
  4. Wydanie decyzji nakazujących w przypadku niewykonania przez właścicieli lasów obowiązków Ustawy o lasach (art.13 ust.1), lub zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej;
  5. Lustracja stanu lasów i kontrola prawidłowości wykonania przez właścicieli lasów obowiązków określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w/w decyzji.

Podział lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa według numerów oddziałów:

Gmina Wisła:

Leśniczy Leśnictwa Malinka nadzoruje następujące oddziały w gminie Wisła:
11, 14, 21, 22, 30, 33 cx, fx, hx, nx, sx, wx, xx, zx, ay-dy, gy-ny, lz, 36, 38, 44 a

Leśniczy Leśnictwa Barania nadzoruje następujące oddziały w gminie Wisła:
37, 39, 53, poz.

Leśniczy Leśnictwa Czarne nadzoruje następujące oddziały i wydzielenia w gminie Wisła:
12, 19, 24 poz., 25, 29 poz., 31, 32 g, h, i, 33 poz., 41, 44 poz., 45, 46, 47, 50 poz., 55, 53 s, x, z, cx, fx, hx, kx, xx, dy, fy

Leśniczy Leśnictwa Dziechcinka nadzoruje następujące oddziały i wydzielenia w gminie Wisła:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24 a,b, 26 27, 28, 29 g, lz, 32 poz., 34, 35 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 40 b, m, o, p, t, lz

Leśniczy Leśnictwa Łabajów nadzoruje następujące oddziały i wydzielenia w gminie Wisła:
32 b-d, f, j, lz, 35 n, r, s, w-z, ax-dx, fx-tx, wx, xx-zx, ay-dy, fy-ty, wy, 40 poz., 42, 48, 49, 50 a, b,f, j-t, w, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59

Numery telefoniczne do leśniczych znajdują się w zakładce KONTAKT-LEŚNICTWA

Gmina Istebna:

Leśniczy Leśnictwa Gańczorka nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:

wieś Koniaków oddziały 1, 2, 3, 4, 5, 6

Leśniczy Leśnictwa Beskidek nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:
wieś Istebna oddziały 1, 5, 7

Leśniczy Leśnictwa Olza nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:
wieś Istebna oddziały 2, 3, 6

Leśniczy Leśnictwa Bukowiec nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:
wieś Istebna oddziały 4, 8
wieś Jaworzynka oddziały 2, 8

Leśniczy Leśnictwa Zapowiedź nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:
wieś Istebna oddział 9, 10
wieś Koniaków oddziały 7, 8
wieś Jaworzynka oddziały 1, 3, 4, 6, 7, 9

Numery telefoniczne do leśniczych znajdują się w dziale KONTAKT-LEŚNICTWA

UWAGA! W przypadku samodzielnego wypełniania WNIOSKU O OCECHOWANIE DREWNA znajdującego się w załączniku poniżej, prosimy o dostarczenie dwóch egzemplarzy (może być ksero)