Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wisła lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa obejmują 3784,24 ha, z czego nieco powyżej 3000 ha przypada na gminę Wisła, a pozostałe 700 ha na gminę Istebna.

Krótka charakterystyka lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Starosta Cieszyński powierzył Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wisła nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w drodze Porozumienia.
Większość tutejszych lasów własności osób fizycznych posiada uproszczone plany urządzenia lasu. Dla Wisły plan obowiązuje na lata 2011-2020 a dla Istebnej na lata 2013-2022. Uproszczone plany określają zadania gospodarcze dla poszczególnych działek leśnych właścicieli. Każdy właściciel otrzymał pocztą wyciąg z uproszczonego planu urządzenia lasu, a jeśli nie to powinien skontaktować się z Wydziałem Środowiska w Starostwie Cieszyńskim, w celu jego uzyskania.

Lasy niepaństwowe na terenie Wisły

Do zadań powierzonych Nadleśnictwu przez Starostę należą:

  1. Określanie w drodze decyzji zadań dla właścicieli lasów (w przypadku braku uproszczonego planu urządzenia lasu);
  2. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach oraz wystawianie świadectwa legalności pozyskania drewna;
  3. Określanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha;
  4. Wydanie decyzji nakazujących w przypadku niewykonania przez właścicieli lasów obowiązków Ustawy o lasach (art.13 ust.1), lub zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej;
  5. Lustracja stanu lasów i kontrola prawidłowości wykonania przez właścicieli lasów obowiązków określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w/w decyzji.

Podział lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa według numerów oddziałów:

Gmina Wisła:

Leśniczy Leśnictwa Malinka nadzoruje następujące oddziały w gminie Wisła:
1-15 oraz 32-37

Leśniczy Leśnictwa Barania nadzoruje następujące oddziały w gminie Wisła:
16-19 oraz 21-25

Leśniczy Leśnictwa Czarne nadzoruje następujące oddziały i wydzielenia w gminie Wisła:
20, 24o, 26-27, 29-31, 32g-l, 38-44, 45a-t, 46-49, 71-73 oraz 75

Leśniczy Leśnictwa Dziechcinka nadzoruje następujące oddziały i wydzielenia w gminie Wisła:
50-51, 74, 76-78, 80b, d, h-z, ax-px, sx, wx, by, cy, 81t, 82-88, 90-96, 97n, p-t, z-hx, 98-105

Leśniczy Leśnictwa Łabajów nadzoruje następujące oddziały i wydzielenia w gminie Wisła:
52, 54-70, 45 w, x

Numery telefoniczne do leśniczych znajdują się w zakładce KONTAKT-LEŚNICTWA

Gmina Istebna:

Leśniczy Leśnictwa Beskidek nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:
wieś Istebna oddziały 1, 2, 3, 8, 9
wieś Koniaków oddziały 1, 2, 3, 4, 5, 6

Leśniczy Leśnictwa Olza nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:
wieś Istebna oddziały 4, 5, 10, 11

Leśniczy Leśnictwa Bukowiec nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:
wieś Istebna oddziały 6, 7, 12, 13
wieś Jaworzynka oddziały 3, 8

Leśniczy Leśnictwa Zapowiedź nadzoruje następujące oddziały w gminie Istebna:
wieś Istebna oddział 14
wieś Koniaków oddziały 7, 8, 9
wieś Jaworzynka oddziały 1, 2, 4, 5, 6, 7

Numery telefoniczne do leśniczych znajdują się w dziale KONTAKT-LEŚNICTWA

UWAGA! W przypadku samodzielnego wypełniania WNIOSKU O OCECHOWANIE DREWNA znajdującego się w załączniku poniżej, prosimy o dostarczenie dwóch egzemplarzy (może być ksero)