Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Wisła

Organizacja Nadleśnictwa Wisła

Nadleśnictwo Wisła jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo Wisła dzieli się na 11 leśnictw.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz. Nadleśniczy prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlecony przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych. Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym, a także dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania, umowami najmu budynków i budowli, podatkami lokalnymi – leśny i od nieruchomości; nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez starostę. Prowadzi i nadzoruje całokształt zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa SILP oraz SIP, z obsługą systemu informatycznego nadleśnictwa i urządzeń peryferyjnych oraz internetowych portali.

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy: realizacja zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa (w tym zakresie współpracuje z zastępcą nadleśniczego ds. genetyki), hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu oraz edukacji.

Zastępca nadleśniczego ds. genetyki prowadzi i odpowiada za całokształt zadań związanych z Karpackim Bankiem Genów.

Inżynier nadzoru prowadzi kontrolę funkcjonalną w nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. Współpracuje z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie. Prowadzi sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji. Kontroluje wykonywane zadania gospodarcze w lasach nadzorowanych w ramach zleconego nadzoru przez Starostę nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Sprawuje nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez leśniczych oraz doradza pracownikom terenowym w leśnictwach. Prowadzi sprawy związane z inwentaryzacją składników majątkowych nadleśnictwa.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa oraz za realizacją zadań związanych z działalnością socjalno-bytową.

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego w szczególności należy realizacja zadań wynikających z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa: prowadzenie spraw związanych z sekretariatem nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, organizacją i realizacją zamówień publicznych, koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Prowadzi sprawy związane z umowami dzierżaw, podatkiem rolnym, najmem mieszkań.

Specjalista ds. pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. W szczególności zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osobowej, spraw związanych z naliczaniem płac i innych świadczeń pracowniczych, oraz szkoleniami pracowników.

Specjalista zajmujący się m.in. sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy (podlega w tym zakresie bezpośrednio nadleśniczemu) – prowadzi całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a zwłaszcza: udziela nowo zatrudnionym pracownikom szkolenia wstępno-instruktażowego, organizuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp, kontroluje ważność badań okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich, prowadzi dokumentację związaną z wypadkami, współpracuje z Zakładami Usług Leśnych w zakresie przestrzegania przepisów bhp w Lasach Państwowych.

Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem. Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach. Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie. Leśniczy i podleśniczy wykonują czynności powierzone w ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w obwodach nadzorczych wspólnych. Podleśniczy przydzielony do leśnictwa podlega bezpośrednio leśniczemu.

Komendant Straży Leśnej kieruje Posterunkiem Straży Leśnej. Do zadań Posterunku Straży leśnej w szczególności należy: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie, nadzorowanie prac podległych Strażników Leśnych, prowadzenie magazynu broni oraz spraw związanych z zakresem obronności i spraw niejawnych. W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanie kontroli legalności pozyskania drewna.

Regulamin Organizacyjny wraz ze Schematem Organizacyjnym można pobrać w całości ze strony BIP Nadleśnictwa Wisła.