Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

W Nadleśnictwie Wisła realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Adaptacja górska 2016-2022 r.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich
Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.
Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.
Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 265 950 932,22 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  198 210 514,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 168 478 936,90 zł.
Zadania zrealizowane w ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Wisła:
1). Zabudowa nieużywanego szlaku zrywkowego w Leśnictwie Malinka na długości 170 m (oddz. 144a, , działka ewid. nr 4476/330). Wartość wydatków kwalifikowalnych netto wyniosła 17 162,35 zł;
2). Zabudowa nieużywanego szlaku zrywkowego w Leśnictwie Malinka na długości 270 m (oddz. 114f i 115a, działka ewid. nr 4479/3, 4479/5). Wartość wydatków kwalifikowalnych netto wyniosła 27 659,32 zł.

Zabudowa szlaku zrywkowego L. Malinka oddz.144 przed realizacją

Zabudowa szlaku zrywkowego L. Malinka oddz.144 po realizacji

Zabudowa szlaku zrywkowego L. Malinka oddz.114 i 115 przed realizacją

Zabudowa szlaku zrywkowego L. Malinka oddz.114 i 115 po realizacji

Mała retencja 2008-2014 r.

Jest to indywidualny projekt, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Projekt realizowany jest na terenie 55 nadleśnictw w 4 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.
Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni górskich, dzięki czemu minimalizowane są skutki powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy. Działania prowadzone w projekcie to retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych, kontrola spływu powierzchniowego oraz wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Wisła:

1. Likwidacja szlaku zrywkowego w Leśnictwie Malinka - wartość całości zadania netto: 29.470,18 PLN

Likwidacja szlaku zrywkowego w Leśnictwie Malinka

2. Likwidacja szlaku zrywkowego Leśnictwa Zapowiedź - wartość całości zadania netto: 22.089,87 PLN

Likwidacja szlaku zrywkowego w Leśnictwie Zapowiedź

3. Budowa (odtworzenie) zbiornika retencyjnego „Olza" w Istebnej na potoku Olza w km 85+100 w Leśnictwie Beskidek (dawnej Leśnictwo Gańczorka) - wartość całości zadania netto: 1.644.893,30 PLN

 Zbiornik retencyjny Olza

 Korona zbiornika retencyjnego Olza

4. Budowa (odtworzenie) zbiornika retencyjnego „Tokarzonka" w Istebnej na potoku Oleckim w km 2+ 880 w Leśnictwie Olza - wartość całości zadania netto : 1.402.976,21 PLN

 Zbiornik retencyjny Tokarzonka

 Korona zbiornika retencyjnego Tokarzonka