Lista aktualności Lista aktualności

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Organizacja Nadleśnictwa Wisła

Organizacja Nadleśnictwa Wisła

Organizacja Nadleśnictwa Wisła

Nadleśnictwo Wisła jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo Wisła dzieli się na 11 leśnictw.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz. Nadleśniczy prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlecony przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych. Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym, a także dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania, umowami najmu budynków i budowli, podatkami lokalnymi – leśny i od nieruchomości; nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez starostę. Prowadzi i nadzoruje całokształt zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa SILP oraz SIP, z obsługą systemu informatycznego nadleśnictwa i urządzeń peryferyjnych oraz internetowych portali.

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy: realizacja zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu oraz edukacji.

Inżynier nadzoru prowadzi kontrolę funkcjonalną w nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. Współpracuje z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie. Prowadzi sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji. Kontroluje wykonywane zadania gospodarcze w lasach nadzorowanych w ramach zleconego nadzoru przez Starostę nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Sprawuje nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez leśniczych oraz doradza pracownikom terenowym w leśnictwach. Prowadzi sprawy związane z inwentaryzacją składników majątkowych nadleśnictwa.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa oraz za realizacją zadań związanych z działalnością socjalno-bytową.

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego w szczególności należy realizacja zadań wynikających z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa: prowadzenie spraw związanych z sekretariatem nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, organizacją i realizacją zamówień publicznych, koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Prowadzi sprawy związane z umowami dzierżaw, podatkiem rolnym, najmem mieszkań.

Specjalista ds. pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. W szczególności zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osobowej, spraw związanych z naliczaniem płac i innych świadczeń pracowniczych, oraz szkoleniami pracowników.

Specjalista zajmujący się m.in. sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy (podlega w tym zakresie bezpośrednio nadleśniczemu) – prowadzi całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a zwłaszcza: udziela nowo zatrudnionym pracownikom szkolenia wstępno-instruktażowego, organizuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp, kontroluje ważność badań okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich, prowadzi dokumentację związaną z wypadkami, współpracuje z Zakładami Usług Leśnych w zakresie przestrzegania przepisów bhp w Lasach Państwowych.

Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem. Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach. Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie. Leśniczy i podleśniczy wykonują czynności powierzone w ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w obwodach nadzorczych wspólnych. Podleśniczy przydzielony do leśnictwa podlega bezpośrednio leśniczemu.

Komendant Straży Leśnej kieruje Posterunkiem Straży Leśnej. Do zadań Posterunku Straży leśnej w szczególności należy: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie, nadzorowanie prac podległych Strażników Leśnych, prowadzenie magazynu broni oraz spraw związanych z zakresem obronności i spraw niejawnych. W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanie kontroli legalności pozyskania drewna.

Regulamin Organizacyjny wraz ze Schematem Organizacyjnym można pobrać w całości ze strony BIP Nadleśnictwa Wisła.